Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Co się zmienia?

W dniu 4 października 2021 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dla branży fotowoltaicznej nowe prawodawstwo oznacza duże zmiany już nie tylko na etapie planowania nowych instalacji, ale także jej eksploatacji. Co zmienia się w branży i jaki wpływ będzie miała nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii na podmioty zajmujące się instalacją fotowoltaiki?

Nowelizacja ustawy o odnawialnej energii

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii: nowe progi

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii zmienia wiele szczególnie w kwestii różnorodnych progów dotyczących instalacji paneli słonecznych oraz towarzyszących im parametrów. Po podpisaniu nowych przepisów przez prezydenta zmieniają się progi:

  • Mocowe wymagające uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Do tej pory próg mocowy dla niezbędnych pozwoleń wynosił 500kW. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii będzie to 1MW. Zmienia się również klasyfikacja instalacji: te o mocy między 50 kW a 1 MW będą zaliczane do kategorii małych instalacji OZE.
  • Mocy zainstalowanej dla budowy wolnostojących instalacji fotowoltaicznych na gruntach rolnych klas V, VI, VIz i na nieużytkach, bez konieczności wcześniejszego wprowadzania zmian w studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy, a w konsekwencji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Granica ta została podniesiona ze 100kW do 500kW.

Co jeszcze zmienia nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii?

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii niesie ze sobą także szereg innych zmian. Wśród nich prym wiedzie jasna definicja „łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej” dla instalacji OZE. W momencie wejścia w życie nowych przepisów termin ten będzie oznaczał łączną moc znamionową czynną modułu fotowoltaicznego podaną przez producenta na tabliczce znamionowej.

Zmieniają się również niektóre terminy. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii przedłużyła okres funkcjonowania systemu wsparcia dla instalacji fotowoltaicznych korzystających z systemu aukcyjnego do 30 czerwca 2047 roku. Same aukcje również zyskały nowy termin, do którego będą organizowane – będzie to 31 grudnia 2027 roku, pod warunkiem, że na taką datę zgodzi się Komisja Europejska. Przedłużono również obowiązek  sprzedawcy zobowiązanego do kupowania zaoferowanej mu energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych niekorzystających z systemu rozliczenia tzw. „opustem” – potrwa on do 30 czerwca 2047 roku.

Co więcej, wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii instalacje fotowoltaiczne przestają podlegać ograniczeniom planistycznym. Zmieniają się także zasady rozliczania ujemnego i dodatniego salda dla instalacji fotowoltaicznych korzystających z systemu aukcyjnego – rozliczenie następuje w ciągu każdych trzech lat kalendarzowych okresu wsparcia, a nie dopiero po jego upływie.

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Co się zmienia?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *