Projekt stacji transformatorowej słupowej SN/nN

Projekt stacji transformatorowej słupowej SN/nN składa się z dokumentacji technicznej i prawnej.  Ważnym aspektem wykonania projektu jest jego termin realizacji oraz poprawność dobranych rozwiązań pod względem technicznym i ekonomicznym.

 

Projektowanie stacji – jakie materiały są potrzebne?

Zazwyczaj dokumenty wymagane do rozpoczęcia prac nad projektem stacji transformatorowej to m.in:

 • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Inwestora
 • Tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, numer Księgi Wieczystej
 • Uzyskanie mapy ewidencyjnej i zasadniczej wraz z wypisami odnośnie działek
 • Obecne i przewidywane zapotrzebowanie mocy i energii dla obiektów o charakterze produkcyjnym lub usługowym

Jakie są  dostępne rozwiązania stacji transformatorowych słupowych?

Stacje transformatorowe słupowe (napowietrzne) mogą wyposażone być w transformatory o mocach: 100, 160, 250, 400 i 630 kVA.

Ważnym elementem stacji transformatorowej jest sposób pomiaru energii elektrycznej. Występują dwa rodzaje pomiaru:

 • pomiar półpośredni – przekładniki prądowe na poziomie napięcia 0,4 kV
 • pomiar pośredni – przekładniki prądowe i napięciowe na poziomie napięcia SN np. 15 kV

Wymagania szczegółowe co do wyposażenia stacji słupowych określane są przez operatora system dystrybucyjnego na danych ternie. Każdy OSD posiada swoją IRiESD czyli Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego co wiąże się z różnorodnością wyposażenia jakie musi spełniać projektowana stacja słupowa.

 

Projekt budowy stacji transformatorowej

Dlaczego projekt stacji trwa tak długo?

W Polsce projektowanie i budowa, a także eksploatacja urządzeń, sieci i instalacji odbywa się w odniesieniu do art. 51 Prawo energetyczne – racjonalne i oszczędne zużycie paliw i energii przy zachowaniu:

 • niezawodności współdziałania z siecią,
 • bezpieczeństwo obsługi i otoczenia po spełnianiu wymagań ochrony środowiska
 • zgodności z wymaganiami odrębnych przepisów, a w szczególności:
 • przepisów prawa budowlanego
 • wymagań co do ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej
 • wymagań dozoru technicznego
 • wymagań Polskich Norm
 • wymagań innych przepisów wynikających z technologii oraz specyfikacji Operatorów Sieci Dystrybucyjnych

Doświadczony zespół  projektowy powinien znać wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy i realizować projekt bez opóźnień i błędów.

Co określa zakres projektu budowlanego?

Projektant podczas sporządzania projektu budowlanego musi odnieść się do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zakresu i formy projektu budowlanego (DZU nr 81/2012, poz. 462).

Ze względu na duży zakres wymaganych uzgodnień i pozwoleń ważne jest aby projektant na bieżąco kontrolował poszczególne etapy projektu i przewidywał następne kroki, w celu przyspieszenia realizacji Inwestycji. 

Jakie są etapy projektu stacji transformatorowej?

 • Inwentaryzacja terenu i opracowanie koncepcji budowy stacji transformatorowej
 • Wystąpienie do Dystrybutora o wydanie tzw. warunków przyłączeniowych
 • Analiza warunków przyłączeniowych, negocjacje i podpisanie umowy przyłączeniowej
 • Opracowanie Projektu Zagospodarowania przestrzennego na mapie do celów projektowych opracowanej przez geodetę
 • Uzyskanie wypisu i zgód właścicieli działek prywatnych i podpisanie porozumień
 • Uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych
 • Opracowanie projektu budowlanego i planu BIOZ (bezpieczeństwo i ochrona zdrowia)
 • Zgłoszenie lub pozwolenie na budowę
 • Uzgodnienie projektu pod względem technicznym w Zakładzie Energetycznym, który jest Operatorem sieci na danym terenie
 • Ustanowienie służebności z Zakładem Energetycznym odnośnie prawa do dostępu do urządzeń w przypadku awarii, modernizacji itd.

Podsumowanie…

Doświadczony zespół projektowy potrafi określić poszczególne etapy realizacji projektu stacji transformatorowej co znacząco wpływa na końcowy termin realizacji Inwestycji. Dodatkowo realizacje kompleksowe zarówno projektu jak i wykonawstwa oraz odbioru pozwalają na:

 • określenie dokładnych kosztów realizacji kompleksowej Inwestycji i dobór finansowania,
 • eliminację dodatkowych kosztów w przypadku braku możliwości wykonania prac zgodnie z projektem, gdyż nie były one konsultowane z wykonawcą.
 • eliminację problemów z Odbiorem i dopuszczeniem urządzenia elektroenergetycznego do pracy z Siecią Elektroenergetyczną
 • serwis oraz nadzór eksploatacyjny urządzenia elektroenergetycznego przez wiele lat.

 

Więcej informacji na temat budowy stacji transformatorowych znajduje się w naszych wpisach. Polecamy !

 

Masz dodatkowe pytania ?

Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji

791-400-504

Projekt stacji transformatorowej słupowej SN/nN

4 thoughts on “Projekt stacji transformatorowej słupowej SN/nN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *