Polityka przetwarzania danych

Z uwagi na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Od dnia 25 maja 2018r obowiązują poniższe zasady:
1. Salwis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kazimierza Wielkiego 58/7 jest Administratorem Twoich danych osobowych .
2. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni przełożony pracowników Salwis Sp. z o. o. lub osoba przez niego wyznaczona.
3. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Twoje dane osobowe przetwarzane są w sytuacjach gdy: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
5. W wyniku przetwarzania danych w sytuacjach wymienionych w pkt 4 odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora.
6. Twoje dane osobowe zostaną przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów z pkt 4, a po upływie tego czasu przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa.
7. W związku z powyższym przysługuje Tobie prawo do: dostępu do danych osobowych, udostępnienia danych osobowych, korekty danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
8. W sytuacji wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO) przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
9. W sytuacji przetwarzania Twoich danych osobowych w sposób niezgodnym z przepisami prawa, masz prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorującego przypadki łamania prawa o przetwarzaniu danych osobowych.
10. W przypadku udzielenia przez osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne.