Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej hali produkcyjnej

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej jest dopełnieniem projektu budowlanego i zawiera doprecyzowane rozwiązania do zainstalowania w nowym obiekcie. Zakres projektu wykonawczego zależy od przeznaczenia obiektu.

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej pozwala określić konkretne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Projekt ten musi spełniać oczekiwania Inwestora przez co musi być dobrze przemyślany i powinien zawierać możliwość przyszłościowej rozbudowy.

Jaka jest podstawa prawna i materiały wykorzystywane do opracowania projektu?

Podczas przygotowywania projektu wykonawczego instalacji projektant posługuje się normami i spełnia wymagania przepisów prawa:

 • Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 z 2003r., poz. 2016 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 56 z 2009 r., poz. 461 z dn. 07.04.2009r.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80 z 2006 r. poz. 563)
 • Norma N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
 • Norma N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 • Norma N SEP-E 005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.
 • PKN-CEN/TS 54-14:2006 – Systemy sygnalizacji pożarowej. Cz. 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

Dodatkowo projekt dostosowuje się do otrzymanych materiałów i przeprowadzonych uzgodnień takich jak:

 • Uzgodniony projekt budowlany i konstrukcyjny hali .
 • Wydane warunki techniczne przyłączenia wydane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) np. Tauron
 • DTR i instrukcje poszczególnych maszyn instalowanych, wentylatorów oraz innych odbiorników instalowanych w hali
 • Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. oraz rzeczoznawcą ds. bhp.

Konkretne rozwiązania i aparaty dobierane są wg. katalog wyrobów dostarczonych przez producenta osprzętu np. Legrand, Hager, Ensto, Schneider Electric.

salwis-projekt-instalacji-elektrycznej-krakow
Rys. nr 1 – Wykonanie szaf zasilających oraz rozdzielczych wg projektu instalacji elektrycznej

Jaki zakres opracowania może występować w projekcie instalacji hali produkcyjnej?

Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres opracowania w hali produkcyjnej opakowań tworzyw sztucznych:

 • Układ zasilania głównego i schemat zabezpieczeń w  stacji transformatorowej
 • Dobór baterii do kompensacja mocy biernej BK
 • Dobór i wyposażenie tablicy głównej TG
 • System przeciwpożarowy ppoż, wyłącznik główny, rolety ppoż, sygnalizacja pożaru
 • Dobór i wyposażenie tablic odbiorów technologicznych
 • Wewnętrzne linie zasilające oraz trasy kablowe – dobór i sposób wykonania
 • Instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego
 • Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 230V
 • Dedykowana instalacja gniazd 230V do zasilania komputerów
 • Instalacja zasilająca odbiorniki indywidualne o dużych mocach
 • Instalacje siłowe 1-fazwoe 230V i 3-fazowe 230/400V
 • Instalacje sterowania i sygnalizacji 230V, 12V i 24V
 • Grawitacyjny system  oddymiania do usuwania dymu i ciepła
 • System sygnalizacji alarmowej
 • Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej klasy B i C
 • Instalacja ochrony odgromowej i uziemiające
 • Instalacja połączeń wyrównawczych
salwis-projekt-instalacji-elektrycznej-krakow-oswietlenie
Rys. nr 2 – Rozmieszczenie i okablowanie instalacji oświetleniowej na hali produkcyjnej.

Dokładnie opracowany projekt wykonawczy jest niezbędny do przygotowania kosztorysu przez Wykonawcę instalacji. Na podstawie projektu wykonawczego określa się wymagania do standardu i jakości wykonania prac, a także zastosowania poszczególnych rozwiązań.

Z czego składa się opis technicznych w  projekcie wykonawczym instalacji elektrycznej?

 • Obliczenia i dobór poszczególnych przekrojów przewodów i linii kablowych,
 • Obliczenia i dobór aparatury zabezpieczającej poszczególne obwody.
 • Szczegółowe rysunki wykonawcze rozdzielnic elektrycznych,
 • Schematy jednokreskowe instalacji elektrycznej  i wszystkich obwodów
 • Rzuty pomieszczeń przedstawiające rozmieszczenie gniazd wtykowych, siłowych
 • Schemat okablowania oświetlenia oraz plan rozmieszczenia poszczególnych lamp
 • Opis techniczny montażu linii kablowych, oświetlenia
 • Zestawienie materiałów
salwis-projekt-instalacji-elektrycznej-krakow-okablowanie
Rys. nr 3 – Wykonanie okablowania hali produkcyjnej pod dedykowane urządzenia i maszyny.

Warto zapamiętać:

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej jest podstawą wykonania prawidłowych prac przez wykonawcę instalacji. Na jego podstawie dokonuje się kontroli i odbioru poszczególnych etapów prac. Po wykonaniu prac projekt wykonawczy stanowi bazę do opracowania dokumentacji powykonawczej, która powinna zostać przekazana Inwestorowi i przechowywana w książce eksploatacji obiektu.

 

Szukasz więcej informacji? Polecamy inne nasze wpisy odnośnie projektowania:

Masz dodatkowe pytania ?

Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji

791-400-504

 

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej hali produkcyjnej

One thought on “Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej hali produkcyjnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.